Zhengfeng Liu

Zhengfeng Liu

Bartolomei Lab

Education

B.S. in Molecular Genetics, University of Rochester, 2020